ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαδικασία Ποιοτικής Επιλογής Διαγωνισμού 03/22- «Τεχνικοεφοδιαστική Υποστήριξη Κ. Μηχανών Υ/Β τ.209»

Την 13 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στη ΓΔΑΕΕ η διαδικασία αποσφράγισης φακέλων δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής των υποψηφίων του Διαγωνισμού 03/22, κατά την οποία παρέστησαν οι κάτωθι οικονομικοί φορείς διά των νομίμων εκπροσώπων τους ως εξής:
α.  MPD GREECE LTD:
(1) Pierre Balzan
(2) John Balzan
(3) Νικόλαος Κούκος
(4) Σταύρος Κουκής
(5) Στέργιος Μπαλοδήμος
β. ΑΡΙΕΞΠΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Α.Ε.:
(1) Αλέξανδρος Γιαννακάκης
(2) Χρυσάνθη Στάγια