ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αποστολή ΔΑΠΚΣ

Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της ΔΑΠΚΣ

Η Διεύθυνση Αμυντικών Προγραμμάτων και Κυρίων Συμβάσεων (ΔΑΠΚΣ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων, την παρακολούθηση και γενικότερα τον χειρισμό θεμάτων σχετικών με την υλοποίησητων εξοπλιστικών προγραμμάτων μέχρι την ολοκλήρωση τους. Ευθύνεται, επίσης, για το συντονισμό των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τις προμήθειες του λοιπού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και την κατά περίπτωση ανάθεση της προμήθειας ομοειδών υλικώνσε ένα Γενικό Επιτελείο.

Στην ΔΑΠΚΣ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες:

  • Τμήμα Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων Στρατού Ξηράς (ΣΞ)
  • Τμήμα Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ)
  • Τμήμα Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ)
  • Τμήμα Ελέγχου Κυρίων Συμβάσεων και Τιμών − Κόστους
  • Τμήμα Παρακολούθησης Κυρίων Συμβάσεων
  • Τμήμα Λοιπών Προμηθειών