ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γρ. Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών

Το Αυτοτελές Γραφείο Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών (ΚΓΕΠ), υπαγόμενο απ’ ευθείας στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, είναι αρμόδιο για τον επιτελικό χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών της ΓΔΑΕΕ, την τήρηση των σχετικών πρακτικών και τον περαιτέρω χειρισμό τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.