ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αποστολή ΤΔΣ

Αρμοδιότητες και Διάρθρωση του ΤΔΣ

Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ΤΔΣ) μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν σε συνεργασίες για τους εξοπλισμούς με Διεθνείς Οργανισμούς και με τρίτες χώρες στα πλαίσια απόκτησης τεχνολογίας – τεχνογνωσίας, προώθησης των εξαγωγών αμυντικού υλικού, τον έλεγχο διακίνησης αμυντικού υλικού και υλικών διπλής χρήσης (εισαγωγές, επανεισαγωγές, μεταφορές, διαμετακομίσεις, εξαγωγές, επανεξαγωγές) καθώς και την έκδοση των απαιτουμένων για τη διακίνηση πιστοποιητικών.

Το ΤΔΣ αποτελείται από τα ακόλουθα Γραφεία:

  • Γραφείο Θεμάτων Εθνικών Διευθυντών Εξοπλισμών
  • Γραφείο Συνεργασίας με Τρίτες Χώρες
  • Γραφείο Προβολής, Διάθεσης, Ελέγχου και Διακίνησης Αμυντικού Υλικού