ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, υπαγόμενο απ’ ευθείας στον Γενικό Διευθυντή, είναι αρμόδιο για την παροχή της αναγκαίας Νομικής Υποστήριξης στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων.