ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αποστολή ΔΑΩΔΠ

Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της ΔΑΩΔΠ

Η Διεύθυνση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΑΩΔΠ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και γενικότερα το χειρισμό θεμάτων σχετικών με την αξιολόγηση των Α.Ω. που απορρέουν από τα εξοπλιστικά προγράμματα κύριου υλικού, την κατάρτιση, υπογραφή και παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων Α.Ω. μέχρις ολοκληρώσεώς τους, καθώς και τον καθορισμό και την εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας των υπό προμήθεια αμυντικών υλικών και την εκτέλεση, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, των αναγκαίων επιχειρησιακών δοκιμών των υπό προμήθεια συστημάτων και μέσων.

Στην ΔΑΩΔΠ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες :

  • Τμήμα Συμβάσεων Α.Ω
  • Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων Α.Ω
  • Τμήμα Πολιτικής και Διασφάλισης Ποιότητας & Ελέγχου Κλιμακίων
  • Τμήμα Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ)
  • Τμήμα Κωδικοποίησης
  • Τμήμα Τυποποίησης – Προδιαγραφών