ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αποστολή ΔΑΕΤΕ

 Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της ΔΑΕΤΕ

Η Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών (ΔΑΕΤΕ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και γενικότερα το χειρισμό θεμάτων σχετικών με την έρευνα και ανάπτυξη της αμυντικής τεχνολογίας, καθώς και την αμυντική βιομηχανία.

Στη ΔΑΕΤΕ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες:

  • Τμήμα Αμυντικής Βιομηχανίας
  • Τμήμα Εγχωρίων Βιομηχανικών Συμμετοχών
  • Τμήμα Αμυντικής & Τεχνολογικής Έρευνας
  • Τμήμα Παρακολούθησης των Εγκεκριμένων Προγραμμάτων