ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Οργανόγραμμα ΔΑΠΚΣ

Διευθυντής ΔΑΠΚΣ είναι ο Συνταγματάρχης (ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας

Τηλ.: 210 – 7466010

Φαξ: 210 – 7466263

Email: director.dppc@gdaee.mil.gr