ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

    Για την εγγραφή των Ελλήνων κατασκευαστών αμυντικού υλικού στο ΜΚΑΥ ισχύουν οι προβλέψεις και οι διαδικασίες του ΠΔ3/2008, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η κατάθεση αίτησης με συμπληρωμένο το σχετικό ερωτηματολόγιο και φάκελος με τα απαιτούμενα από τα άρθρα 6 και 7 του υπ όψη ΠΔ δικαιολογητικά και στοιχεία.
Αρμόδια Διεύθυνση ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΕΤΕ/ΤΑΒ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας τηλ. 210-7466258 FAX 210-7466178 & 210-7755188

Πίνακας Μητρώου Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού …  (βλ. Συνημμένο)
Registry of Manufacturers of Defense Material …. (Attachment)

Τελευταία ενημέρωση 04/11/2021