ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου

Το Αυτοτελές Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου, υπαγόμενο απ’ ευθείας στον Γενικό Διευθυντή, είναι αρμόδιο για τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.Δ 721/70.