ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Κωδικοποίηση

Στη  Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών & Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) στη Διεύθυνση  Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων & Διασφάλισης Ποιότητας στο Τμήμα Κωδικοποίησης, λειτουργεί το Ελληνικό Εθνικό Γραφείο Κωδικοποίησης, που είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του Συστήματος Κωδικοποίησης κατά ΝΑΤΟ. Μεταξύ των δραστηριοτήτων του τμήματος είναι και ο  συντονισμός των δραστηριοτήτων των Αρχικών Υπηρεσιών Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ) για την κωδικοποίηση των υλικών. Αναλυτικά οι δραστηριότητες του Εθνικού Γραφείου Κωδικοποίησης, η αποστολή, το ιστορικό, η οργάνωση, οδηγίες κωδικοποίησης, καθώς και έντυπα, πληροφορίες που αφορούν την κατά ΝΑΤΟ κωδικοποίηση υλικών, δίδονται εδώ  (Κωδικοποίηση Υλικών κατά ΝΑΤΟ)