ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Αποσφράγιση Φακέλων Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής στα Πλαίσια του Διαγωνισμού υπ’ αριθ. 01/2023

Κατά την προγραμματισμένη στη ΓΔΑΕΕ, την 03 Νοεμβρίου 2023 διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής των υποψήφιων οικονομικών φορέων, στα πλαίσια της δημοσίευσης του Διαγωνισμού 01/2023, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής, με την παρουσία νόμιμων εκπροσώπων τους ,από τις παρακάτω εταιρείες:

1) NIGHT VISION LASERS SPAIN (NVLS)

2) MILTECH HELLAS AE

3) ΘΕΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΕΒΕ