ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπόδειγμα Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής ή Απόρριψης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου και Παραλαβής