ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 02/19 (Επαναληπτικός 34/2014) Προμήθεια Υλικών Λήξης Ορίου Λειτουργίας – Λήξης Ορίου Ζωής (ΛΟΛ-ΛΟΖ) και Ανταλλακτικών Γενικών Επισκευών Ανασχετήρων – Αποδοχή Τεχνικοοικονομικής Προσφοράς