ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Διαγωνισμός 01/21 « Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστήματος Αποστολής (Mission System M-S) Α/Φ ΑΣΕΠΕ και Συναφούς Εξοπλισμού » – Ματαίωση Διαγωνισμού