ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2019/1560 του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2019 (Τροποποίηση Κοινής Θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ για τον Καθορισμό κοινών Κανόνων που Διέπουν τον Έλεγχο των Εξαγωγών Στρατιωτικής Τεχνολογίας και Εξοπλισμού)